PRIVACY & COOKIE POLICY

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:

Karianne Binnard - HOMEBOOSTER, Van Espenstraat 34, 3120 Tremelo, BE0689.609.226, hierna “HOMEBOOSTER” genoemd.

HOMEBOOSTER is sinds 2018 actief en gespecialiseerd in vastgoedstyling en support. Terwijl we informatie verzamelen over gebruikers die www.homebooster.be bezoeken en/of onze mobiele app en platformen gebruiken,
nemen we uw privacy zeer ernstig. We nemen elke maatregel om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en te vrijwaren van misbruik.  
Deze privacy en cookie policy is bedoeld om u te informeren over welke informatie we verzamelen, hoe deze informatie wordt gebruikt en welke stappen we ondernemen om deze informatie te beveiligen.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door. Het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op www.homebooster.be en door het verschaffen van Persoonsgegevens via de op deze websites vermelde emailadressen, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1.    HOMEBOOSTER leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. 

1.2.     HOMEBOOSTER stelt zich middels de huidige Privacy & Cookie Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.3.    De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is HOMEBOOSTER. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Artikel 2 – Welke persoonsgegevens verzamelen we ?

2.1.    Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres, surfgedrag en zoektermen
 • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en eventueel uw profielafbeelding of foto na login via Facebook.
 • Categorie 3: bij registratie voor een informatieverzoek, bij registratie voor een offerteaanvraag, bij inschrijving op onze nieuwsbrief, bij het opmaken van een factuur:
  voornaam en naam, email adres, adres, postcode, telefoonnummer, geslacht, voorkeurstaal en andere gelijkaardige contact data.
 • Categorie 4: via cookies;
 • Categorie 5: bij registratie van uw contact- en/of adres- of bedrijfsgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling of reservatie en die noodzakelijk zijn voor de goede verwerking van uw order, reservatie en/of facturatie.

2.2.  HOMEBOOSTER kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 • a.        door gebruik van cookies (zie onderstaand);
 • b.        tijdens uw registratie op, en gebruik van de website en haar webforms;
 • c.         tijdens uw aanvraag voor informatie of een offertevoorstel en gedurende de daaropvolgende communicatie

2.3.    De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen.

Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1.    Algemene doeleinden:

HOMEBOOSTER zal uw Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van HOMEBOOSTER om haar Websites en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze Websites met het oog op het gebruik van onze website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 4: cookies om de werking van de website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 5: de levering van door u bestelde diensten en facturatie, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2.    Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan HOMEBOOSTER uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot HOMEBOOSTER, haar producten en/of diensten. HOMEBOOSTER kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door HOMEBOOSTER bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3.    Doorgifte aan derden:

HOMEBOOSTER zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals hierna beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van HOMEBOOSTER, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien HOMEBOOSTER failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van HOMEBOOSTER geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

HOMEBOOSTER zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat HOMEBOOSTER uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

3.4.    Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat HOMEBOOSTER uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. HOMEBOOSTER zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen HOMEBOOSTER en U.

 

Artikel 5 – Uw rechten

5.1.    Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2.    Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan HOMEBOOSTER. Daarnaast heeft U steeds het recht om ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3.    Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven. 

5.4.    Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.    Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.    Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar karianne@homebooster.be met als onderwerp GDPR, Van Espenstraat 34, 3120 Tremelo, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.7.    Automatische beslissingen en profiling:
    
De verwerking van Uw Persoonsgegev